Şeyh Hürri Amili
Salı , 04/24/2018 - 16:42
شیخ حرعاملی
“Şeyh Hürri Amili” olarak ün yapan Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Hüseyin, büyük İmamiye alimi ve ayrıca önde gelen Şii muhaddisti.
“Şeyh Hürri Amili” olarak ün yapan Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Hüseyin, büyük İmamiye alimi ve ayrıca önde gelen Şii muhaddisti. Şeyh Hürri Amili Hk. 7 Recep 1033 yılında Lübnan’ın Meşağre köyünde dünyaya geldi ve amcası Şeyh Muhammed Hür, anne tarafından dedesi şeyh Abdüsselam bin Muhammed Hür, babasının dayısı şeyh Ali bin Mahmut ve Şeyh Zehiri nezdinde eğitim yaptı. Şeyh Hürri Amili, Müslüman ülkelerde 40 yıl boyunca yolculuk yaptı ve bu süre zarfında iki kez Hacca gitti ve evliyaların mezarlarını ziyaret etmesinin ardından Horasan yolunda bir süre İsfahan’da ikamet etti ve oradaki din alimleriyle haşır neşir oldu. İsfahan’da olduğu süre boyunca izin almaya gerek olmaksızın saraya giderek, Şah Süleyman ile görüşüyordu. 
Hk. 1073 yılında Meşhed’e gitti ve 31 sene Meşhed’de yaşadı ve Meşhed’de ikameti boyunca iki kez daha hacca ve masum İmamların (as) türbezini ziyarete gitti. O, Mirza Alaülmülk, Allame Meclisi, Seyyit Cezairi ve Şeyh Ali Sıbt gibi birçok ünlü talebe yetiştirdi. Ta ki 21 Ramazan 1104 yılında hakka yürüdü ve cenazesi Mirza Cafer medresesinin alt katında İnkılap avlusuna bağlanan noktada toprağa verildi.
Şeyh Hürri Amili’den birçok eser geriye kalmıştır ki bunlar arasından Elcevahir elseniye fil ahadisü’l Kudsiye, Elsahifetü’s Saniye min adiye Ali bin Hüseyin (as), Tefsil-i Vesailü’ş Şia ila tahsil-i mesailü’ş Şeria, Hidayetü’l Eimme İlel Ahkamü’l Eimme (as), Elfevaidü’l Tusiye, İspatü’l Hüda Binnüsus velmücizat, Emelü’l mel fil ülema, Cebel Amil, Rüc’ette risalet, Sufiye reddinde risalet, Fusul’ül Mühimme fi usulü’l Eimme, Elarabiyetü’l ulviye ve Ellügatü’l Merviye ve Şii divanı gibi eserlere değinebiliriz.
Vesail’in telifi 20 yıldan fazla zaman aldı. Bunun ardından Şeyh Hürri Amili, o büyük eserin fihristiyle meşgul oldu ve Hidayetü’l amme ve Fusulü’l mühimme eserlerini o eserden derledi. O, ömrünün sonlarını Vesail adlı eseri üzerine bir şerh yazmakla geçirdi.