مؤلف  :  رضا وطن دوست
مترجم:  الفت حسین جوئیہ
ویراستاری و تدوین: سید عقیل حیدر زیدی
کمپوز نگ: منظور حسین منتظری
چاپ:  مؤسسہ فرہنگی قدس
 ناشر:  ادارہ ارتباطات اسلامی و اُمور زائرین غیر ایرانی

 

 

 

 

اٹیچمنٹ: