مترجم:  سید عقیل حیدر زیدی
ترتیب تدوین:  سید عقیل حیدر زیدی
ناشر:  ادارۂ ارتباطات اسلامی و امور زائرین غیر ایرانی، آستان قدس رضوی، مشہد مقدّس

 

اٹیچمنٹ: