مؤلف : مسلم گریوانی
مترجم: سد عقیل حیدر زیدی
ناشر: مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی

اٹیچمنٹ: